Voorwaarden LM vastgoed voor huurders

 1. Onder kandidaat huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op een woning die in het bestand van LM Vastgoed te huur wordt aangeboden. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon die mondeling dan wel schriftelijk heeft aangegeven de voorwaarden voor het huren van een object te accepteren.
 2. Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte waarvoor LM Vastgoed bemiddelt in opdracht van de verhuurder/eigenaar.
 3. Onder bedrijfsruimte wordt verstaan elke bedrijfsruimte waarvoor LM Vastgoed bemiddelt in opdracht van de verhuurder/eigenaar.
 4. Door inschrijving bij LM Vastgoed geeft kandidaat huurder geen opdracht tot bemiddeling, LM vastgoed bemiddelt uitsluitend namens de verhuurder/eigenaar. De inschrijving geeft geen garantie of recht tot het vinden van een geschikt te huren object.
 5. Een bezichtiging van een object via LM Vastgoed is altijd kosteloos en vrijblijvend. De kandidaat huurder is dan akkoord met de voorwaarden van LM Vastgoed, te vinden op onze website.
 6. Alvorens er wordt overgegaan tot een overeenkomst is LM Vastgoed gemachtigd om een risico check uit te voeren naar de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de kandidaat huurder. Kandidaat huurder is ervan op de hoogte dat de uitkomst van deze check wordt gedeeld met de verhuurder en de verhuurder de uiteindelijke beslissing heeft of het object wordt toegewezen, of dat er nadere voorwaarden aan verbonden dienen te worden.
 7. Het bruto maandinkomen dient aan de inkomenseis te voldoen. Kandidaat huurder dient actuele inkomensgegevens aan LM vastgoed te overleggen.
 8. Voor zelfstandig ondernemers gelden andere voorwaarden, zij dienen de laatste twee jaarrapporten van hun onderneming te overleggen.
 9. Alvorens het object wordt opgeleverd dient het contract te zijn ondertekend en zijn de huurpenningen inclusief eventuele borg van de eerste maand voldaan.
 10. Indien kandidaat huurder in aanmerking komt voor een object waarvoor vergunningen vereist zijn, dan is het verkrijgen hiervan voor eigen risico en rekening.
 11. Alle door LM Vastgoed gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden ten alle tijden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud       goedkeuring door verhuurder/eigenaar van het object. LM Vastgoed kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door LM Vastgoed verstrekte informatie.
 12. LM Vastgoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen als de verhuurder na totstandkoming van de overeenkomst niet aan zijn verplichtingen voldoet. Kandidaat huurder dient zich hiervoor rechtstreeks tot de verhuurder te wenden. Kandidaat huurder vrijwaart LM Vastgoed voor alle aanspraken wegens schade van de verhuurder/eigenaar en/of derden in welke vorm dan ook.
 13. LM Vastgoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een te hoge huurprijs bij aanvang alsmede van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door verhuurder/eigenaar aan LM Vastgoed zijn verstrekt.
 14. Op alle geschillen tussen kandidaat huurder/huurder en LM Vastgoed is het Nederlands recht van toepassing.

 

LM Vastgoed
Tel: 06 15937317
e-mail:   info@lmvastgoed.nl
IBAN: NL59 RABO0149927819
B.T.W nr: NL 154740433B01
KvK nummer: 63318954